serwis dla niewidomych i słabowidzących

Menu główne

METOCLOPRAMIDUM POLPHARMA 10 mg, (tabletki) - wersja do druku

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Metoclopramidum Polpharma, 10 mg, tabletki

Metoclopramidi hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Metoclopramidum Polpharma i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metoclopramidum Polpharma

3. Jak stosować lek Metoclopramidum Polpharma

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Metoclopramidum Polpharma

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK METOCLOPRAMIDUM POLPHARMA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJEMetoklopramid działa pobudzająco na motorykę górnego odcinka przewodu pokarmowego, powodując zwiększenie częstotliwości i czasu trwania skurczu przełyku. Zwiększa napięcie i amplitudę skurczów żołądka, działa rozluźniająco na mięśnie zwieracza odźwiernika i opuszkę dwunastnicy, nasila perystaltykę dwunastnicy i jelita czczego. Wynikiem tego działania jest przyśpieszenie opróżniania żołądka i jelit.

Metoklopramid jest antagonistą receptorów dopaminowych. Działa uspokajająco.

Po zastosowaniu doustnym działanie leku rozpoczyna się w ciągu 30 - 60 minut.

Wskazania do stosowania są następujące:

• Refluks żołądkowo-przełykowy

Metoklopramid przeznaczony jest do krótkotrwałego (4 - 12 tygodni) leczenia refluksu żołądkowo-przełykowego u dorosłych, którzy nie reagują na konwencjonalne metody leczenia, takie jak: zmiana stylu życia i dieta.

Lek usuwa poposiłkowe i występujące, głównie w czasie dnia, objawy związane z refluksem (np. zgaga).

• Zaburzenia czynności żołądka w cukrzycy

Metoklopramid łagodzi objawy występujące w ostrych i nawracających zaburzeniach czynności żołądka u pacjentów z cukrzycą.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU METOCLOPRAMIDUM POLPHARMAKiedy nie stosować leku Metoclopramidum Polpharma

Leku Metoclopramidum Polpharma nie należy stosować u pacjentów:

- z nadwrażliwością lub nietolerancją na metoklopramid lub inne składniki leku,

- z krwawieniami, niedrożnością i perforacją przewodu pokarmowego,

- z guzem chromochłonnym, ponieważ lek może wywołać przełom nadciśnieniowy,

- z padaczką lub stosujących inne leki, które mogą wywołać objawy pozapiramidowe (mogą się nasilić objawy drgawkowe lub objawy pozapiramidowe).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Metoclopramidum Polpharma

- u pacjentów z depresją w wywiadzie, szczególnie w stanach średnio ciężkich lub ciężkich, w których występują tendencje samobójcze, gdyż podczas leczenia metoklopramidem może wystąpić nawrót choroby. Dlatego przed rozpoczęciem leczenia lekarz powinien rozważyć, czy potencjalne korzyści z leczenia przewyższają możliwe ryzyko.

- podczas pierwszych 24 - 48 godzin leczenia metoklopramidem, gdyż mogą wystąpić objawy pozapiramidowe w postaci zaburzeń napięcia mięśniowego, ruchów mimowolnych kończyn, zniekształcenia twarzy i kręczu szyi. Objawy te występują najczęściej u dzieci i osób poniżej 30 lat oraz po zastosowaniu metoklopramidu w zapobieganiu wymiotom spowodowanym chemioterapią nowotworów.

- podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia metoklopramidem, gdyż mogą wystąpić objawy parkinsonizmu. Objawy te ustępują najczęściej w ciągu 2 - 3 miesięcy po odstawieniu leku.

- u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie u kobiet, gdyż mogą wystąpić zaburzenia ruchów dowolnych, często nieodwracalne. Objawy te występują rzadziej podczas krótkotrwałego leczenia mniejszymi dawkami leku.

- u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, gdyż podczas leczenia metoklopramidem może wystąpić hipokalemia (lek zwiększa stężenie aldosteronu w osoczu i zmniejsza wydalanie sodu).

- u pacjentów z nadciśnieniem leczonych inhibitorami MAO (inhibitorami monoaminooksydazy), gdyż metoklopramid nasila działanie tych inhibitorów.

- u pacjentów, którzy chorują na marskość wątroby lub zastoinową niewydolność serca.

- u pacjentów z nowotworem piersi w wywiadzie, gdyż w badaniach wykazano, że około 1/3 nowotworów piersi jest zależna od prolaktyny. Metoklopramid zwiększa poziom prolaktyny, dlatego lek należy stosować z dużą ostrożnością.

Metoklopramid powoduje przemijające zwiększenie stężenia aldosteronu w osoczu, co może spowodować zatrzymanie płynów.

Stosowanie leku Metoclopramidum Polpharma z innymi lekami

Należy zwrócić uwagę, że poniższe informacje mogą dotyczyć także leków przyjmowanych w przeszłości lub tych, które mogą być stosowane w przyszłości.

Wymienione poniżej leki mogą występować pod kilkoma różnymi nazwami handlowymi. Nie będą one uwzględniane w tym punkcie, wymieniono tylko substancje czynne lub ich grupy. Dlatego należy dokładnie sprawdzić na opakowaniu oraz w ulotce przyjmowanego leku nazwę jego substancji czynnej.

Leki przeciwcholinergiczne i opioidy osłabiają wpływ metoklopramidu na czynność ruchową przewodu pokarmowego.

Metoklopramid nasila działanie alkoholu, barbituranów i leków hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego.

Metoklopramid zmniejsza wchłanianie niektórych leków z żołądka (np. digoksyny); zwiększa natomiast szybkość i stopień wchłaniania leków z jelita cienkiego (paracetamolu, tetracyklin, lewodopy, cyklosporyn oraz alkoholu).

Stosowanie leku Metoclopramidum Polpharma z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować 30 minut przed każdym posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża:

Brak kontrolowanych badań nad zastosowaniem metoklopramidu u kobiet w ciąży. Nie stosować w pierwszym trymestrze ciąży. Lek może być stosowany w drugim i trzecim trymestrze ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią:

Metoklopramid przenika do mleka kobiecego, dlatego nie należy stosować produktu leczniczego u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak informacji na temat przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w czasie stosowania metoklopramidu. Jednakże u niektórych pacjentów obserwowano objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego (np. zawroty głowy i senność), które mogą zaburzać sprawność psychofizyczną. Jeśli wystąpią takie objawy niepożądane nie należy prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Metoclopramidum Polpharma

Lek zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli pacjent został w przeszłości poinformowany o braku tolerancji niektórych cukrów, przed przyjęciem metoklopramidu powinien skontaktować się z lekarzem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK METOCLOPRAMIDUM POLPHARMALek należy stosować ściśle według wskazań lekarza. Dawki leku mogą być różne dla różnych pacjentów.

Zwykle lek stosuje się w następujących dawkach:

Dorośli:

Refluks żołądkowo-przełykowy

Doustnie, 10 mg (1 tabletka) metoklopramidu na 30 minut przed każdym posiłkiem i przed snem, nie więcej niż 4 razy na dobę.

Leku nie należy stosować dłużej niż przez 12 tygodni.

Jeżeli objawy związane z refluksem występują sporadycznie lub w określonych porach dnia, metoklopramid należy stosować przed wystąpieniem spodziewanych objawów w jednorazowej dawce do 20 mg (2 tabletki).

U pacjentów (zwłaszcza w podeszłym wieku), którzy są bardziej wrażliwi na leczenie metoklopramidem, należy zmniejszyć jednorazową dawkę leku do 5 mg.

Zaburzenia czynności żołądka w cukrzycy

Doustnie, 10 mg (1 tabletka) metoklopramidu na 30 minut przed każdym posiłkiem i przed snem, w zależności od uzyskanych efektów leczenia, przez 2 do 8 tygodni.

Leczenie metoklopramidem należy rozpocząć po pojawieniu się pierwszych objawów choroby.

Dawkowanie w niewydolności nerek i wątroby

Metoklopramid jest wydalany głównie przez nerki, dlatego dawka i częstość stosowania leku zależy od stopnia niewydolności nerek.

U pacjentów z klirensem kreatyniny wynoszącym 40 ml/ minutę należy stosować metoklopramid w dawce początkowej o połowę mniejszej od dawki zalecanej dla pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, nie jest konieczna zmiana dawki metoklopramidu.

Dawkowanie u dzieci

Metoklopramidu w postaci tabletek nie powinny przyjmować dzieci poniżej 15 lat.

Młodzież w wieku 15 - 19 lat:

- z masą ciała powyżej 59 kg doustnie 10 mg (1 tabletka) metoklopramidu 3 razy na dobę,

- z masą ciała 30 - 59 kg doustnie 5 mg (1/2 tabletki) metoklopramidu 3 razy na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metoclopramidum Polpharma

W razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, który podejmie odpowiednie leczenie.

Objawami przedawkowania są: senność, dezorientacja, objawy pozapiramidalne.

Dializa umożliwia eliminację tylko niewielkich ilości metoklopramidu i nie ma znaczenia w leczeniu przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Metoclopramidum Polpharma

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko, jak jest to możliwe. Jeżeli jednak zbliża się pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki pominiętej. Nie wolno przyjmować podwójnej dawki leku.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEJak każdy lek, lek Metoclopramidum Polpharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia układu nerwowego

Najczęściej występuje - niepokój, senność, zmęczenie i znużenie.

Rzadko - bezsenność, bóle i zawroty głowy, dezorientacja, depresja z tendencjami samobójczymi, zaburzenia widzenia, zmiany napięcia mięśniowego, spowolnienie ruchowe, drżenia, twarz maskowata, mimowolne ruchy języka, twarzy, ust lub żuchwy, niekiedy mimowolne ruchy tułowia i kończyn, złośliwy zespół neuroleptyczny.

Inne:

- mlekotok, brak miesiączki, ginekomastia, impotencja,

- spadek ciśnienia tętniczego krwi, nadciśnienie, tachykardia, bradykardia (zwolnione bicie serca),

- nudności, zaburzenia jelitowe, w tym głównie biegunka,

- nietrzymanie moczu lub częste oddawanie moczu,

- w kilku przypadkach obserwowano: wysypkę, pokrzywkę lub skurcze oskrzeli, zwłaszcza u pacjentów z dychawicą oskrzelową w wywiadzie, rzadko - obrzęk języka lub krtani,

- porfiria.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK METOCLOPRAMIDUM POLPHARMALek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC. Chronić od światła i wilgoci.

Nie należy stosować leku po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Zapis na blistrze po skrócie „EXP” oznacza termin ważności, a po skrócie „LOT” oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJECo zawiera lek Metoclopramidum Polpharma

Substancją czynną zawartą w leku Metoclopramidum Polpharma jest chlorowodorek metoklopramidu (Metoclopramidi hydrochloridum), w dawce 10 mg.

Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, powidon K-30, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Metoclopramidum Polpharma i co zawiera opakowanie

Metoclopramidum Polpharma, 10 mg to okrągłe, dwuwypukłe tabletki w kolorze białym, o średnicy 6 mm, z literą „M” wygrawerowaną po jednej stronie.

Tabletki pakowane są w blistry znajdujące się w opakowaniu. Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 022 364 61 01

Data zatwierdzenia ulotki: 08.10.2010 r.