serwis dla niewidomych i słabowidzących

Menu główne

TORAMIDE (tabletki) - wersja do druku

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Toramide; 2,5 mg, tabletki

Toramide; 5 mg, tabletki

Toramide; 10 mg, tabletki

(Torasemidum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Toramide i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Toramide

3. Jak stosować lek Toramide

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Toramide

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK TORAMIDE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJEToramide jest pętlowym lekiem moczopędnym.

Lek Toramide jest wskazany w leczeniu:

- nadciśnienia tętniczego pierwotnego

- obrzęków pochodzenia wątrobowego i nerkowego

- obrzęków związanych z zastoinową niewydolnością serca i obrzęku płuc.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TORAMIDENie należy stosować leku Toramide, jeśli:

- u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na torasemid, pochodne sulfonylomocznika lub którykolwiek z pozostałych składników leku Toramide

- występuje niewydolność nerek z anurią (bezmoczem)

- występuje śpiączka wątrobowa lub stan przedśpiączkowy

- występuje niskie ciśnienie tętnicze

- występują zaburzenia rytmu serca

- pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią

- jednocześnie stosowane są antybiotyki aminoglikozydowe czy cefalosporyny lub wystąpiła niewydolność nerek po zastosowaniu innych leków powodujących uszkodzenie nerek.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Toramide:

- podczas długotrwałego leczenia torasemidem – lekarz powinien zalecić regularne monitorowanie bilansu elektrolitów, stężenia glukozy, kwasu moczowego, kreatyniny i lipidów we krwi;

- u pacjentów z tendencją do hiperurykemii (nadmiar kwasu moczowego we krwi) i dny moczanowej

- w utajonej lub objawowej cukrzycy - lekarz powinien zalecić monitorowanie metabolizmu węglowodanów.

Przed rozpoczęciem leczenia lekarz powinien wyrównać hipokaliemię (zmniejszenie stężenia potasu we krwi), hiponatremię (zmniejszenie stężenia sodu we krwi) i zaburzenia mikcji (zaburzenia w oddawaniu moczu).

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Torasemid jest przeciwwskazany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Torasemid jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Tak jak w przypadku innych leków, które mogą wywoływać zmiany ciśnienia tętniczego krwi, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli występują zawroty głowy lub inne podobne objawy.

Stosowanie innych leków

Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które będą stosowane w przyszłości.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty, szczególnie o stosowaniu:

- glikozydów nasercowych (np. digoksyna)

- leków zwiotczających mięśnie zawierających kurarę

- teofiliny (stosowanej w leczeniu astmy)

- leków przeciwnadciśnieniowych, np. inhibitorów angiotensyny (enalapryl, ramipryl)

- niektórych antybiotyków (aminoglikozydowych i cefalosporyn)

- cisplatyny

- salicylanów (np. kwas acetylosalicylowy)

- soli litu

- leków przeciwcukrzycowych

- niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. indometacyna, ibuprofen, naproksen)

- probenecydu

- cholestyraminy

- kortykosteroidów

- leków przeczyszczających

- leków zwiększających ciśnienie krwi, np. adrenaliny i noradrenaliny.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Toramide

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK TORAMIDELek Toramide należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem.

Lek do stosowania doustnego.

Dorośli:

Nadciśnienie tętnicze pierwotne:

Zalecana dawka torasemidu wynosi 2,5 mg raz na dobę. W razie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę do 5 mg raz na dobę. Badania sugerują, że dawki powyżej 5 mg na dobę nie prowadzą do dalszego obniżania ciśnienia tętniczego. Maksymalny efekt uzyskuje się po około dwunastu tygodniach ciągłego leczenia.

Obrzęki:

Zwykle stosuje się 5 mg raz na dobę. W razie konieczności lekarz może zwiększać dawkę stopniowo do dawki 20 mg raz na dobę. W indywidualnych przypadkach, podawano dawki do 40 mg na dobę.

Stosowanie leku Toramide u pacjentów w podeszłym wieku:

Pacjenci w podeszłym wieku nie wymagają szczególnego dostosowania dawek.

Stosowanie leku Toramide u dzieci:

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania torasemidu u dzieci.

W przypadku pominięcia dawki leku Toramide

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Toramide

W razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, który podejmie odpowiednie leczenie.

Objawem przedawkowania może być nasilone wydalanie moczu, co może prowadzić do senności, splątania, niedociśnienia tętniczego krwi i zapaści krążeniowej. Mogą także wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. Nie jest znana specyficzna odtrutka. Objawy przedawkowania wymagają zmniejszenia dawki lub odstawienia torasemidu przy jednoczesnym uzupełnieniu płynów i elektrolitów.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEJak każdy lek, lek Toramide może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Badania

Tak jak w przypadku innych leków moczopędnych, w zależności od dawki i czasu trwania leczenia mogą wystąpić zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, zwłaszcza przy znacznie ograniczonym spożyciu soli.

Może wystąpić hipokaliemia (zmniejszenie stężenia potasu we krwi), zwłaszcza w przypadku diety ubogiej w potas lub w razie wymiotów, biegunki lub nadużywania leków przeczyszczających, jak również niewydolności wątroby.

Jeśli diureza (wydalanie moczu) jest nasilona, mogą wystąpić objawy niedoboru elektrolitów i płynów (zwłaszcza przy rozpoczęciu leczenia jak i u pacjentów w podeszłym wieku), takie jak: bóle głowy, zawroty głowy, niskie ciśnienie tętnicze, uczucie osłabienia, senność, stan splątania, utrata apetytu i skurcze. W takiej sytuacji może być konieczne odpowiednie dostosowanie dawki.

Może wystąpić zwiększenie stężenia kwasu moczowego, glukozy i lipidów w osoczu.

Może też dojść do nasilenia zasadowicy metabolicznej.

Zaburzenia naczyń

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić powikłania zakrzepowo-zatorowe oraz zaburzenia krążenia związane z zagęszczeniem krwi.

Zaburzenia żołądka i jelit

U pacjentów mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe. W izolowanych przypadkach opisywano zapalenie trzustki.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

U pacjentów ze zwężeniem drogi odpływu moczu może dochodzić do jego zatrzymania.

Może też wystąpić zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w osoczu.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych, np. GGT.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Istnieją pojedyncze doniesienia na temat przypadków zmniejszenia liczby erytrocytów i leukocytów oraz płytek we krwi obwodowej.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak świąd, wysypka i nadwrażliwość na światło.

Zaburzenia oka

W pojedynczych przypadkach: zaburzenia wzroku.

Zaburzenia ucha i błędnika

W pojedynczych przypadkach: szum w uszach i utrata słuchu.

Zaburzenia układu nerwowego

W rzadkich przypadkach opisywano parestezje kończyn (uczucie kłucia, palenia, mrowienia).

Inne

Suchość w jamie ustnej.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Toramide mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TORAMIDELek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJECo zawiera lek Toramide

Substancją czynną leku jest torasemid. 1 tabletka zawiera odpowiednio 2,5 mg lub 5 mg lub 10 mg torasemidu.

Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Toramide i co zawiera opakowanie

Tabletki 2,5 mg są to tabletki białe, okrągłe, obustronnie wypukłe.

Tabletki 5 mg i 10 mg są to tabletki białe, okrągłe, płaskie, z kreską dzielącą.

Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 022 364 61 01

Data zatwierdzenia ulotki: 26.07.2011 r.