serwis dla niewidomych i słabowidzących

Menu główne

VICEBROL FORTE 10 mg - wersja do druku

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

VICEBROL FORTE; 10 mg, tabletki

Vinpocetim

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-  Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-  Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-  Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-  Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Vicebrol Forte i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vicebrol Forte

3. Jak stosować lek Vicebrol Forte

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Vicebrol Forte

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK VICEBROL FORTE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJELek Vicebrol Forte zawiera jako substancję czynną winpocetynę. Winpocetyna jest związkiem stosowanym w leczeniu chorób lub łagodzeniu objawów związanych z zaburzeniami krążenia krwi w mózgu.

Lek ten stosuje się :

-łagodzeniu objawów przewlekłych zaburzeń krążenia mózgowego, występujących w następstwie udaru (niedomogi pamięci, obniżenie sprawności intelektualnej, niezborność ruchów),

-łagodzeniu objawów psychicznych i neurologicznych związanych z zaburzeniami krążenia mózgowego w przebiegu miażdżycy tętnic mózgowych, w tym otępienia naczyniopochodnego,

- w leczeniu wspomagającym zaburzeń wzroku o podłożu naczyniowym,

- w leczeniu wspomagającym zaburzeń słuchu pochodzenia naczyniowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VICEBROL FORTEKiedy nie stosować leku Vicebrol Forte:

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na winpocetynę, lub którykolwiek z pozostałych składników leku Vicebrol Forte (patrz punkt 6 Inne informacje),

- w ciąży i w okresie karmienia piersią,

- u dzieci, ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania winpocetyny w tej grupie wiekowej,

- w ostrej chorobie niedokrwiennej i zaburzeniach rytmu serca,

- w przypadku krwawienia do O U N (ośrodkowego układu nerwowego).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vicebrol Forte:

- jeśli u pacjenta występuje zaawansowana niewydolność nerek, w takim przypadku należy zmniejszyć dawkę leku,

- jeśli w trakcie stosowania leku zaobserwuje się spadek ciśnienia krwi bądź zaburzenia rytmu serca, należy zaprzestać stosowania leku,

- jeśli lek podaje się pacjentom z zespołem wydłużonego odcinka QT lub u osób jednocześnie przyjmujących leki, które powodują wydłużenie odcinka QT, w takich sytuacjach zaleca się wykonywanie kontrolnych badań E K G.

Stosowanie leku Vicebrol Forte z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Nie zaobserwowano żadnych interakcji w przypadku podawania winpocetyny z beta- adrenolitykami (jedna z najważniejszych grup lekowych stosowanych w kardiologii, a zwłaszcza w chorobie niedokrwiennej serca), takimi jak chloranolol i pindolol, z klopamidem (lek moczopędny) lub hydrochlorotiazydem (lek moczopędny). W rzadkich przypadkach winpocetyna nasilała hipotensyjne (obniżające ciśnienie krwi) działanie α-metylodopy (lek przeciwnadciśnieniowy). Winpocetyna podawana jednocześnie z adenozyną zwiększa neuroprotekcyjne (działanie osłonowe na tkankę nerwową) działania tej ostatniej. Nie stwierdzono interakcji z digoksyną (stosowana w niewydolności serca i migotaniu komór) i acenokumarolem. Leczenie skojarzone z winpocetyną nie stanowiło potencjalnego ryzyka wystąpienia oddziaływań z innymi lekami w przypadku leczenia cukrzycy glibenklamidem (doustny lek przeciwcukrzycowy).

Należy zachować ostrożność podając winpocetynę jednocześnie z lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, jak również z lekami przeciwarytmicznymi i przeciwzakrzepowymi.

Stosowanie leku Vicebrol Forte z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować doustnie po jedzeniu.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Vicebrol Forte jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Vicebrol Forte jest przeciwwskazany do stosowania w okresie karmienia piersią, gdyż winpocetyna przenika do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vicebrol Forte

Lek Vicebrol Forte zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VICEBROL FORTELek Vicebrol Forte należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania

Lek należy przyjmować doustnie po jedzeniu.

Dawkowanie

Dawkowanie u dorosłych:

W początkowej fazie leczenia stosować 1 tabletkę trzy razy na dobę (30 mg na dobę). Działanie lecznicze preparatu rozpoczyna się po około tygodniu, maksymalne działanie lecznicze osiągane jest w ciągu trzech miesięcy, a poprawę stanu pacjenta można zauważyć po 6-12 miesiącach terapii. W przypadku wrażenia, że działanie leku Vicebrol Forte jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie leku Vicebrol Forte u dzieci

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania tego leku u niemowląt i dzieci.

Stosowanie leku Vicebrol Forte u pacjentów w podeszłym wieku

Zmiana dawkowania nie jest konieczna.

Stosowanie leku Vicebrol Forte u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby Zmiana dawkowania nie jest konieczna. Jednakże u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek dawkę należy zmniejszyć.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Vicebrol Forte

Nie obserwowano żadnych objawów przedawkowania leku. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana przez lekarza prowadzącego. W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zażycia leku Vicebrol Forte

Należy kontynuować stosowanie leku w zalecanej dawce o zwykłej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Vicebrol Forte

W przypadku konieczności przerwania stosowania leku, lekarz stopniowo zmniejszy stosowaną dawkę.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEPodczas stosowania winpocetyny zaobserwowano następujące działania niepożądane, które sklasyfikowano według częstości występowania:

Bardzo często: (u więcej niż 1 na 10 osób)

Często: (u więcej niż 1 na 100 osób i u mniej niż 1 na 10 osób)

Niezbyt często: (u więcej niż 1 na 1000 osób i u mniej niż 1 na 100 osób)

Rzadko: (u więcej niż 1 na 10000 osób i u mniej niż 1 na 1000 osób)

Bardzo rzadko: (u mniej niż 1 na 10000 osób)

nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia serca niezbyt często: zaburzenia rytmu serca: obniżenie odcinka ST, wydłużenie odcinka QT, częstoskurcz i skurcze dodatkowe

Zaburzenia naczyniowe niezbyt często: zmiany ciśnienia krwi (głównie obniżenie ciśnienia krwi), zaczerwienienie skóry twarzy

Zaburzenia krwi i układu chłonnego rzadko: leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych)

Zaburzenia układu nerwowego niezbyt często: zaburzenia snu (bezsenność, senność), zawroty i bóle głowy, osłabienie, mrowienie kończyn, wzmożone pocenie się, nadaktywność ruchowa, które mogą też być objawami choroby podstawowej

Zaburzenia żołądka i jelit niezbyt często: nudności, zgaga, suchość błony śluzowej jamy ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych niezbyt często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej niezbyt często: alergie skórne

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VICEBROL FORTEPrzechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrach oraz na tekturowych pudełkach.

6. INNE INFORMACJECo zawiera lek Vicebrol Forte

Substancją czynną jest winpocetyna. Jedna tabletka zawiera 10 mg winpocetyny. Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, magnezu stearynian

Jak wygląda lek Vicebrol Forte i co zawiera opakowanie

Vicebrol Forte, tabletki: Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, o powierzchni gładkiej z jednostronnym nacięciem, pozwalającym na podział tabletki.

Pudełko tekturowe zawierające 10 tabletek, 30, 60, 90 tabletek w blistrach po 10 tabletek lub 30 tabletek oraz 10, 50 i 100 tabletek w blistrach po 10 i 25 tabletek. Blistry wykonane są z folii PVC, PVDC, l.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Biofarm Sp. z o.o.

ul. Wałbrzyska 13

60-198 Poznań

tel. 061 66 51 500