serwis dla niewidomych i słabowidzących

Menu główne

PIEKARNIK ARDO - wersja do druku

WSKAZÓWKI I PORADY

INSTALACJA, UŻYCIE I KONSERWACJA PIEKARNIKÓW ELEKTRYCZNYCH DO ZABUDOWY

Instrukcja obsługi piekarników:

HC 065 X

HC 085 X

HD 060 X

HD 080 X

HE 065 X

HE 085 X

HE 105 X

Producent :

Tecnogas S.p.A.

Strada Statale, 63 n. 111

Gualtieri (RE) — Italy

Importer :

ARDO

made for you

Ardo S.A.

Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami norm europejskich EN 60 335-1 i EN 60 335-2-6 i z późniejszymi zmianami.

Urządzenie jest zgodne z przepisami poniższych Dyrektyw Europejskich:

- CEE 73/23 + 93/68 bezpieczeństwo elektryczne (BT)

- CEE 89/336 +92/31 + 93/68 kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Na etykiecie znamionowej i na opakowaniu znajduje się oznakowanie CE

Akcesoria piekarnika, które mogą mieć bezpośredni kontakt z żywnością są wykonane z materiałów zgodnych z wymogami dyrektywy CEE 89/109 z 21/12/88.

SERWIS TECHNICZNY I CZĘŚCINiniejszy sprzęt przed opuszczeniem fabryki, został sprawdzony i odpowiednio ustawiony przez wykwalifikowany personel, w taki sposób, aby uzyskać najlepsze efekty działania.

Jakakolwiek ewentualna naprawa czy ustawienie muszą być wykonane z maksymalną uwagą i dokładnością przez wykwalifikowany personel.

Dlatego tez zalecamy zwracać się zawsze o pomoc do najbliższego Centrum Serwisowego określając markę, numer serii, rodzaj usterki i model Waszego urządzenia. Wszystkie dane znajdują się na etykiecie znamionowej znajdującej się na bocznej stronie urządzenia i w instrukcji.

N.B: w zaznaczonym miejscu poniżej umieścić etykietę z danymi technicznymi do wglądu w przyszłości.

Niniejsze informacje ułatwią personelowi serwisu technicznego odpowiedni dobór części zamiennych gwarantując tym samym szybką i odpowiednią naprawę.

Oryginalne części zamienne i akcesoria w opcjach znajdują się tylko i wyłącznie w naszych Centralach Serwisu Technicznego i u autoryzowanych przedstawicieli.

W przypadku jakichkolwiek problemów z urządzeniem prosimy skontaktować się z naszą infolinią serwisową:

ARDO S.A. - infolinia 0801 676 673

W tym miejscu należy umieścić etykietę znamionową.

1. WAŻNE INFORMACJE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCIDziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy pewni, że to nowe urządzenie, nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne, wyprodukowane z materiałów najlepszej jakości spełni Państwa wymagania. Użytkowanie urządzenia jest bardzo proste, przed zainstalowaniem i uruchomieniem, należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji, która dostarcza cennych informacji dotyczących bezpieczeństwa instalacji, użycia i konserwacji. Należy zachować niniejszą instrukcję do użytku w przyszłości.

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji, które będzie uważał za konieczne lub użyteczne, także w interesie użytkownika, bez zmiany podstawowych parametrów dotyczących działania i bezpieczeństwa. Nie odpowiada on za możliwe nieprawidłowości, dotyczące błędów drukarskich lub kopiowania, znajdujące się w niniejszej instrukcji.

- Instalacja oraz wszelkie interwencje serwisowe (pkt 6 WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA) muszą być przeprowadzone tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku, do którego zostało zaprojektowane, czyli do wypieku na użytek domowy. Jakiekolwiek inne zastosowanie jest uważane za niewłaściwe, a tym samym za niebezpieczne.

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przedmiotów lub zranienie osób wynikłe z powodu nieprawidłowej instalacji i złej konserwacji, lub też z powodu nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

- Po zdjęciu zewnętrznego opakowania i rozpakowaniu różnych ruchomych części znajdujących się wewnątrz sprawdzić stan urządzenia. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości nie używać urządzenia i zwrócić się o pomoc do serwisu technicznego.

- Elementy opakowania ( karton, woreczki, styropian, gwoździe...) należy przechowywać z dala od dzieci, gdyż mogą one być źródłem potencjalnego zagrożenia.

W celu ochrony środowiska, opakowanie zostało wyprodukowane z surowców ekologicznych i podlegających recyklingowi.

- Bezpieczeństwo elektryczne tego urządzenia jest zapewnione tylko w przypadku prawidłowego podłączenia do instalacji oraz uziemienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie zastosowania się do tych zaleceń. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się o pomoc i kontrolę urządzenia do wykwalifikowanego personelu.

- Przed podłączeniem urządzenia sprawdzić, czy dane na tabliczce odpowiadają danym określającym sieć elektryczną (pkt 5 DANE TECHNICZNE).

Użycie jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego wymaga przestrzegania niektórych podstawowych zasad:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi.

- Nie używać urządzenia stojąc boso.

- Nie ciągnąć za kabel zasilania w celu wyciągnięcia wtyczki z gniazdka.

- Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce...).

- Urządzenie nie może być używane przez dzieci lub osoby nie zaznajomione z nim bez nadzoru.

- Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy należy ogrzać je puste przy zamkniętych drzwiczkach, przy maksymalnej temperaturze przez dwie godziny, eliminując tym samym charakterystyczny zapach izolacji termicznej. Podczas tej czynności należy dobrze przewietrzyć pomieszczenie.

- Podczas i po użyciu szkło drzwiczek piekarnika i dostępnych części może być gorące, dlatego też dzieci nie powinny dotykać urządzenia.

- Należy zachować czystość urządzenia, gdyż resztki żywności mogą stanowić przyczynę pożaru.

- Nie wolno używać wyłączonego piekarnika do przechowywania żywności lub pojemników: w przypadku samoczynnego włączenia może to być przyczyną uszkodzeń lub pożarów.

- Jeśli jest używane gniazdko w bliskiej odległości od urządzenia należy upewnić się, czy kable urządzeń AGD, które są używane nie dotykają go i znajdują się w odpowiedniej odległości od ciepłych części urządzenia.

- Po zakończeniu użytkowania urządzenia należy sprawdzić czy wszystkie przyciski są w pozycji wyłączonej.

- Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

- W razie uszkodzenia i/lub nieprawidłowego działania urządzenia wyłączyć i odłączyć od źródła zasilania, nie naprawiać według własnego uznania. Jakakolwiek ewentualna naprawa czy ustawienie muszą być wykonane, z maksymalną dokładnością i uwagą przez wylwalifikowany personel. Dlatego też należy zwrócić się o pomoc do najbliższego Punktu Serwisowego określając rodzaj usterki i model Waszego urządzenia.

2. OPIS URZĄDZENIA2.1 OPIS OGÓLNYNasze wielofunkcyjne piekarniki elektryczne (6-8-10 funkcji) pozwalają na dobór odpowiedniego rodzaju grzania do typu pieczenia.

W celu uniknięcia przegrzania, piekarnik został wyposażony w specjalny termostat bezpieczeństwa, który w momencie jakiegokolwiek uszkodzenia termostatu podstawowego, włącza się automatycznie.

W tym przypadku podłączenie elektryczne zostanie czasowo odłączone: nie wolno samemu dokonywać naprawy, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w wentylator chłodzący, który ma za zadanie ochładzanie panelu sterowania, pokrętła, uchwytu drzwiczek piekarnika oraz elementów elektrycznych.

Piekarnik jest wyposażony w cztery drabinki, a dodatkowo w prowadnice teleskopowe (tylko w niektórych modelach), na których można umieścić poniższe akcesoria. Wyposażenie jest zależne od modelu:

- ruszt

- brytfanna

- blacha na ciasta lub do pizzy (tylko w niektórych modelach)

Aby maksymalnie wykorzystać wszystkie akcesoria oraz odpowiednio ustawić ruszt w piekarniku, należy skonsultować tabelę pieczenia, która znajduje się w punkcie trzecim: INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA: TABELA PIECZENIA.

Modele (HD 060 X, HD 080 X) zostały wyposażone w pokrętła «push-pull», w piekarniku HD 080 X pokrętła są dodatkowo podświetlane. Aby korzystać z piekarnika należy wydobyć pokrętła naciskając na nie (jest to pokrętło pierwsze od lewej).

Podczas pracy piekarnika należy się upewnić czy pokrętła są na zewnątrz w stosunku do panelu piekarnika w celu uniknięcia ewentualnego przegrzania.

2.2 PANEL STEROWANIA1. Pokrętło wyboru funkcji (w modelach HC065X,HC085X - pierwsze od prawej) (w modelach HD060X,HD080X - pierwsze od prawej) (w modelach HE065X, HE085X, HE105X - pierwsze od prawej)

2. Pokrętło termostatu (w modelach HC065X,HC085X - pierwsze od prawej) (w modelach HD060X,HD080X - pierwsze od lewej) (w modelach HE065X, HE085X, HE105X - pierwsze od lewej)

3. Dioda kontrolna (w modelach HC065X,HC085X - w górnym prawym rogu, nad pokrętłem termostatu) ((w modelach HD060X,HD080X - na prawo od pokrętła termostatu) (w modelach HE065X, HE085X, HE105X - brak) - oznajmia uruchomienie termostatu (w piekarnikach HE 065 X/ HE 085 X/ HE 105 X włączenie termostatu powoduje podświetlenie oznaczeń temperatury)

Zapalenie się diody kontrolnej oznacza uruchomienie grzałek piekarnika lub grzałki grilla. Po uzyskaniu przez piekarnik żądanej temperatury pieczenia dioda kontrolna termostatu gaśnie. Podczas cyklu pieczenia, dioda kontrolna termostatu zapala się i gaśnie -jest to spowodowane kontrolą temperatury wewnątrz komory pieczenia.

4. Timer mechaniczny z możliwością ustawienia końca pieczenia (w modelach HC065X,HC085X - brak) (w modelach HD060X,HD080X - drugie pokrętło od prawej, środkowe) (w modelach HE065X, HE085X, HE105X - brak)

5. Programator elektroniczny z początkiem i końcem pieczenia (w modelach HC065X,HC085X - prostokątne okienko, poniżej którego znajduje się pięć małych przycisków, znajduje się w środkowej części, między pokrętłem wyboru funkcji a pokrętłem termostatu) (w modelach HD060X,HD080X - brak) (w modelach HE065X, HE085X, HE105X - prostokątne okienko, poniżej którego znajduje się pięć małych przycisków, znajduje się w środkowej części, między pokrętłem wyboru funkcji a pokrętłem termostatu)

6. Dioda kontrolna - oznajmia uruchomienie urządzenia (w modelach HC065X,HC085X - brak) (w modelach HD060X,HD080X - na lewo od pokrętła wyboru funkcji) (w modelach HE065X, HE085X, HE105X - brak)

2.3 OPIS URZĄDZENIA: POKRĘTŁAPOKRĘTŁO TERMOSTATU PIEKARNIKA - okrągłe pokrętło, obracające się w prawą stronę, oznaczone kolejno numerami: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275. Nad pokrętłem znajduje się dioda.

Przekręcając pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara można wybrać różne wartości temperatury do pieczenia potraw.

OPIS FUNKCJI PIEKARNIKÓW (HD 060 X, HC 065 X, HE 065 X) - okrągłe pokrętło obracające się w prawą i lewą stronę. Wokół pokrętła znajduje się 6 prostokątnych oznaczeń funkcji z odpowiednimi rysunkami oraz cyfra 0.

Przekręcając pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub w kierunku odwrotnym znajdą Państwo następujące symbole:

0 Piekarnik wyłączony (cyfra znajduje się na górze pokrętła)

Prostokąt z żarówką - Zapalenie światła w piekarniku (które podczas włączenia pozostałych funkcji jest zapalone) (pierwszy prostokąt w prawo od cyfry zero)

Prostokąt z gwiazdką i kroplą wody - Funkcja rozmrażania przy włączonym wentylatorze (drugi prostokąt w prawo od cyfry zero)

Prostokąt z dwoma pogrubionymi, czarnymi kreskami, jedna kreska znajduje się na dole prostokąta, druga u góry prostokąta - Włączenie grzałki górnej i dolnej piekarnika (trzeci prostokąt w prawo od cyfry zero)

Prostokąt z dwoma pogrubionymi, czarnymi kreskami, jedna kreska znajduje się na dole prostokąta, druga u góry prostokąta oraz z małym wiatrakiem w centralnej części prostokąta - Włączenie grzałki górnej i dolnej piekarnika wraz z termoobiegiem (czwarty prostokąt w prawo od cyfry zero)

Prostokąt ze szlaczkiem w górnej części prostokąta oraz widełkami w centralnej części prostokąta - Włączenie grzałki opiekacza (grilla) (piąty prostokąt w prawo od cyfry zero)

Prostokąt ze szlaczkiem w górnej części prostokąta oraz z wiatrakiem w centralnej części prostokąta - Włączenie grzałki opiekacza (grilla) wraz z termoobiegiem (szósty prostokąt w prawo od cyfry zero)

OPIS FUNKCJI PIEKARNIKÓW (HC 085 X, HD 080 X, HE 085 X) - okrągłe pokrętło obracające się w prawą i lewą stronę. Wokół pokrętła znajduje się 8 prostokątnych oznaczeń funkcji z odpowiednimi rysunkami oraz cyfra 0.

Przekręcając pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub w kierunku odwrotnym znajdą Państwo następujące symbole:

0 Piekarnik wyłączony (cyfra znajduje się na górze pokrętła)

Prostokąt z żarówką - Zapalenie światła w piekarniku (które podczas włączenia pozostałych funkcji jest zapalone) (pierwszy prostokąt w prawo od cyfry zero)

Prostokąt z gwiazdką i kroplą wody - Funkcja rozmrażania przy włączonym wentylatorze (drugi prostokąt w prawo od cyfry zero)

Prostokąt z dwoma pogrubionymi, czarnymi kreskami, jedna kreska znajduje się na dole prostokąta, druga u góry prostokąta - Włączenie grzałki górnej i dolnej piekarnika (trzeci prostokąt w prawo od cyfry zero)

Prostokąt z dwoma pogrubionymi, czarnymi kreskami, jedna kreska znajduje się na dole prostokąta, druga u góry prostokąta oraz z małym wiatrakiem w centralnej części prostokąta - Włączenie grzałki górnej i dolnej piekarnika wraz z termoobiegiem (czwarty prostokąt w prawo od cyfry zero)

Prostokąt z jedną pogrubioną, czarną kreską, która znajduje się na dole prostokąta oraz z wiatrakiem w centralnej części prostokąta - Włączenie grzałki dolnej wraz z termoobiegiem (piąty prostokąt w prawo od cyfry zero)

Prostokąt z wiatrakiem w kółku - Włączenie grzałki tylnej wraz z termoobiegiem (szósty prostokąt w prawo od cyfry zero)

Prostokąt ze szlaczkiem w górnej części prostokąta oraz widełkami w centralnej części prostokąta - Włączenie grzałki opiekacza (grilla) (siódmy prostokąt w prawo od cyfry zero)

Prostokąt ze szlaczkiem w górnej części prostokąta oraz z wiatrakiem w centralnej części prostokąta - Włączenie grzałki opiekacza (grilla) wraz z termoobiegiem (ósmy prostokąt w prawo od cyfry zero)

OPIS FUNKCJI PIEKARNIKA HE 105 X - okrągłe pokrętło obracające się w prawą i lewą stronę. Wokół pokrętła znajduje się 10 prostokątnych oznaczeń funkcji z odpowiednimi rysunkami oraz cyfra 0.

Przekręcając pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub w kierunku odwrotnym znajdą Państwo następujące symbole::

0 Piekarnik wyłączony (cyfra znajduje się na górze pokrętła)

Prostokąt z żarówką - Zapalenie światła w piekarniku (które podczas włączenia pozostałych funkcji jest zapalone) (pierwszy prostokąt w prawo od cyfry zero)

Prostokąt z gwiazdką i kroplą wody - Funkcja rozmrażania przy włączonym wentylatorze (drugi prostokąt w prawo od cyfry zero)

Prostokąt z dwoma pogrubionymi, czarnymi kreskami, jedna kreska znajduje się na dole prostokąta, druga u góry prostokąta - Włączenie grzałki górnej i dolnej piekarnika (trzeci prostokąt w prawo od cyfry zero)

Prostokąt z jedną pogrubioną, czarną kreską w górnej części prostokąta - Włączenie grzałki górnej (czwarty prostokąt w prawo od cyfry zero)

Prostokąt z jedną pogrubioną, czarną kreską w dolnej części prostokąta -Włączenie grzałki dolnej (piąty prostokąt w prawo od cyfry zero)

Prostokąt z dwoma pogrubionymi, czarnymi kreskami, jedna kreska znajduje się na dole prostokąta, druga u góry prostokąta oraz z małym wiatrakiem w centralnej części prostokąta - Włączenie grzałki górnej i dolnej piekarnika wraz z termoobiegiem (szósty prostokąt w prawo od cyfry zero)

Prostokąt z wiatrakiem w kółku - Włączenie grzałki tylnej wraz z termoobiegiem (siódmy prostokąt w prawo od cyfry zero)

Prostokąt ze szlaczkiem w górnej części prostokąta - Włączenie grzałki opiekacza (grilla) (ósmy prostokąt w prawo od cyfry zero)

Prostokąt ze szlaczkiem w górnej części prostokąta oraz z wiatrakiem w centralnej części prostokąta - Włączenie grzałki opiekacza (grilla) wraz z termoobiegiem (dziewiąty prostokąt w prawo od cyfry zero)

Prostokąt z jedną pogrubioną, czarną kreską w dolnej części prostokąta oraz wiatrakiem w kółku w centralnej części prostokąta - Włączenie grzałki dolnej i tylnej wraz z termoobiegiem (dziesiąty prostokąt w prawo od cyfry zero)

2.4 PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY (HC 065 X / HC 085 X / HE 065 X / HE085X / HE 105 X)Spełnia następujące funkcje:

- Zegar (należy wcisnąć przycisk drugi i trzeci od lewej, pod przyciskiem numer 2 znajduje się prostokąt z symbolem garnka, pod przyciskiem numer 3 znajduje się prostokąt z symbolem przekreślonego garnka)

- Licznik minutowy (należy wcisnąć przycisk pierwszy od lewej, pod przyciskiem znajduje się prostokąt z symbolem dzwonka)

- Czas pieczenia (należy wcisnąć przycisk drugi od lewej, pod przyciskiem znajduje się prostokąt z symbolem garnka)

- Koniec pieczenia (należy wcisnąć przycisk trzeci od lewej, środkowy, pod przyciskiem znajduje się prostokąt z symbolem przekreślonego garnka)

- Funkcjonowanie ręczne (należy wcisnąć przycisk drugi i trzeci od lewej, pod przyciskiem numer 2 znajduje się prostokąt z symbolem garnka, pod przyciskiem numer 3 znajduje się prostokąt z symbolem przekreślonego garnka)

- Regulacja czasu do tyłu (należy wcisnąć przycisk czwarty od lewej (drugi od prawej), pod przyciskiem znajduje się prostokąt z poziomą kreską, z minusem)

- Regulacja czasu do przodu (należy wcisnąć przycisk piąty od lewej (pierwszy od prawej), pod przyciskiem znajduje się prostokąt z plusem)

UWAGA: Po zakończeniu programowania (oprócz licznika minutowego) programator wyłącza piekarnik. W przypadku kolejnego użycia piekarnika (bez użycia programatora) należy się upewnić czy nie jest on ustawiony na funkcjonowanie ręczne.

Ustawienie godziny (od 0,01 do 24,00 = hh, mm

Po dokonaniu podłączenia elektrycznego lub po przerwie w zasilaniu na wyświetlaczu pokazują się symbole „A" oraz „0,00" lub czas, który minął od powrotu zasilania.

Przycisnąć jednocześnie przyciski 2 i 3, następnie przy pomocy przycisków 4 lub 5 ustawić aktualną godzinę. Po zakończeniu ustawiania zgaśnie symbol "A" i pojawi się symbol garnka oznaczający funkcjonowanie ręczne.

Funkcjonowanie manualne

Funkcjonowanie manualne piekarnika może nastąpić po zakończeniu programowania automatycznego lub po anulowaniu przy pomocy przycisków 2 i 3 (przyciskamy jednocześnie) funkcjonowania automatycznego. Gaśnie symbol „A", symbol garnka zapala się.

Licznik minutowy (od 0,01 do 0,59 = hh, mm)

Należy nacisnąć przycisk 1 i wybrać czas pieczenia za pomocą przycisku 4 lub 5. Symbol dzwonka się zaświeci. Po zakończeniu czasu pieczenia

uruchomi się sygnał akustyczny, a symbol dzwonka zgaśnie. Piekarnik nie wyłączy się.

Funkcjonowanie półautomatyczne (z czasem pieczenia od 0,01 do 23,59 = hh, mm)

Należy nacisnąć przycisk 2 i ustawić czas pieczenia przy pomocy przycisków 4 lub 5, symbole "A" oraz garnek zaświecą się jednocześnie. Po upływie zaprogramowanego czasu pieczenia symbol garnek zgaśnie a symbol "A" się zapali oraz uruchomi się sygnał akustyczny. Po upływie ustawionego czasu nastąpi wyłączenie piekarnika.

Funkcjonowanie półautomatyczne (z końcem czasu pieczenia od 0,01 do 23,59 = hh, mm)

Należy nacisnąć przycisk 3 i ustawić czas końca pieczenia przy pomocy przycisku 5, symbol "A" i symbol garnka zaświecą się jednocześnie. Po upływie zaprogramowanego czasu pieczenia symbol garnka zgaśnie a symbol "A" się zapali oraz uruchomi się sygnał akustyczny. Po upływie ustawionego czasu nastąpi wyłączenie piekarnika.

Funkcjonowanie automatyczne (ustawienie początku czasu pieczenia z opóźnieniem)

Należy zaprogramować czas trwania pieczenia potrawy przyciskiem 2 (symbol "A" i symbol garnka zaświecą się) a następnie godzinę zakończenia pieczenia przyciskiem 3, (symbol garnka zgaśnie). Symbol garnka zaświeci się ponownie po rozpoczęciu pieczenia. Po upływie zaprogramowanego czasu pieczenia symbol garnka zgaśnie, a zapali się symbol "A" oraz uruchomi się sygnał akustyczny.

Sygnał akustyczny

Sygnał akustyczny uruchamia się po zakończeniu programowania oraz po funkcji licznika minutowego i trwa około 7 minut. Aby wyłączyć wcześniej sygnał akustyczny należy nacisnąć którykolwiek z przycisków.

Początek programu i kontrola

Program rozpoczyna się dopiero po jego ustawieniu. W każdym momencie trwania programu jest możliwe skontrolowanie programu naciskając odpowiedni przycisk.

Korekta lub anulowanie ustawionego programu

Jakikolwiek błąd w programowaniu funkcjonowania automatycznego lub jeśli aktualna godzina znajduje się pomiędzy godziną rozpoczęcia pieczenia a godziną końca pieczenia zostanie to automatycznie zasygnalizowane przez sygnał akustyczny, a symbol "A" zaświeci się. Błędne ustawienie może być poprawione poprzez zmodyfikowanie czasu pieczenia lub końca pieczenia. W każdym momencie można dokonać poprawek na ustawionym wcześniej programie za pomocą przycisku 4 lub 5. Anulowanie ustawionego programu dokonuje się za pomocą modyfikacji ustawionego czasu, doprowadzając go do pozycji "0,00". Anulując czas pieczenia, automatycznie anuluje się koniec czasu pieczenia i odwrotnie. Piekarnik automatycznie wyłącza się a symbol "A" się zapala.

2.5 TIMER MECHANICZNY (HD 060 XI HD 080 X)- okrągłe pokrętło z oznaczeniami cyfrowymi, określającymi czas. Na samej górze znajduje się cyfra zero. Pierwsze oznaczenie w prawo od zera to symbol ręki, która oznacza funkcjonowanie manualne. Następnie (drugi symbol od zera) znajduje się liczba 120. Kolejne liczby zmniejszają się co 10, czyli 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10.

Urządzenie to posiada dwie funkcje: półautomatyczną i manualną. UWAGA: Gdy wskazówka pokrętła jest ustawiona na pozycję "0", piekarnik nie uruchomi się. Jeżeli używacie Państwo piekarnika bez jakiegokolwiek programowania, prosimy upewnić się, czy licznik minutowy został ustawiony na pozycję manualną.

Funkcjonowanie półautomatyczne

Po wybraniu funkcji pieczenia, przekręcić pokrętło regulatora czasowego w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara o pełny obrót, następnie przekręcić pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara ustawiając wybrany czas pieczenia ( maksymalnie 120 minut). Po zakończeniu ustawionego czasu uruchomi się sygnał akustyczny oznajmiający zakończenie czasu pieczenia i automatyczne wyłączenie piekarnika.

Funkcjonowanie manualne

Jeżeli wybrany czas pieczenia przekracza 2 godziny lub jeśli chcą Państwo używać piekarnika bez regulatora czasowego, należy przekręcić pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, ustawiając pokrętło na symbolu ręki, który znajduje się w prawo od zera.

3. INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA3.1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA- nie pozostawiać działającego piekarnika bez nadzoru oraz w zasięgu zabaw dzieci,

- drzwi piekarnika otwierać zawsze przy pomocy rączki, nie należy nadmiernie obciążać drzwi piekarnika gdy są otwarte,

- jest rzeczą całkowicie normalną że podczas pieczenia na szybie piekarnika i ściankach odkłada się para wodna. Nie wpływa to na funkcjonowanie urządzenia,

- podczas pieczenia urządzenie bardzo mocno się nagrzewa. Należy uważać aby nie dotykać elementów grzewczych wewnątrz piekarnika. Używać rękawic kuchennych w celu włożenia lub wyjęcia pojemników z piekarnika,

- podczas otwierania drzwi piekarnika, należy zachować ostrożność - wydziela się para z gotujących potraw,

- należy zawsze upewnić się czy tłuszcz lub sosy nie wyciekają na dno piekarnika, ponieważ mocno podgrzane, mogą być łatwopalne,

- naczynia używane do pieczenia w piekarniku muszą być wytrzymałe na wysokie temperatury,

- podczas pieczenia nie wolno zakrywać rusztu np. folią aluminiową, a naczynia powinny być zawsze ustawiane na kratce piekarnika,

- podczas używania grilla, należy używać brytfanki, jak opisano w pkt. "PRAKTYCZNE PORADY",

- po zakończeniu użytkowania piekarnika, należy upewnić się, czy wszystko zostało wyłączone,

- UWAGA!!! Podczas użytkowania szyba w drzwiach piekarnika, panel sterowania może być bardzo gorący, dlatego też należy chronić dzieci przed bezpośrednim kontaktem z nim.

Ważne - podczas użytkowania piekarnika lub grilla, drzwi piekarnika muszą być zamknięte.

Jak postępować przy pierwszym użytkowaniu

Sprawdzić czy programator został ustawiony na pozycję funkcjonowania manualnego.

Aby wyeliminować przykry zapach wydobywający się z piekarnika przy pierwszym użytkowaniu, należy przez około 2 godziny rozgrzać pusty piekarnik w maksymalnej temperaturze, przy zamkniętych drzwiach piekarnika. Podczas czynności należy przewietrzyć pomieszczenie a po zakończeniu pozostawić piekarnik do ostudzenia i dokładnie wyczyścić urządzenie oraz wszystkie akcesoria.

Przed czyszczeniem, należy odłączyć urządzenie od sieci zasilającej.

3.2 UŻYWANIE FUNKCJI PIEKARNIKAProstokąt z żarówką - OŚWIETLENIE

Oświetlenie wnętrza piekarnika.

Prostokąt z gwiazdką i kroplą wody - ROZMRAŻANIE

Przekręcić pokrętło wyboru funkcji na pozycję z symbolem gwiazdki i kroplą wody w prostokącie‚ włożyć produkty przeznaczone do rozmrażania do piekarnika. Czas potrzebny do rozmrożenia zależny jest od ilości i rodzaju produktu. Wybór tej funkcji uruchamia tylko wentylator. Powietrze o temperaturze pokojowej zostaje rozprowadzone przez wentylator po całej komorze pieczenia. Idealne dla ciast i owoców.

Prostokąt z dwoma pogrubionymi, czarnymi kreskami, jedna kreska znajduje się na dole prostokąta, druga u góry prostokąta - PIECZENIE TRADYCYJNE

Przekręcić pokrętło wyboru funkcji na pozycję z symbolem prostokąta z dwoma pogrubionymi, czarnymi kreskami, jedna kreska znajduje się na dole prostokąta, druga u góry prostokąta, ustawić pokrętło termostatu na wybraną temperaturę. Jeżeli chcemy dokonać rozgrzania wstępnego, należy po uruchomieniu odczekać z wkładaniem produktów do piekarnika, aż do momentu zgaśnięcia diody kontrolnej termostatu koloru żółtego. Wybór tej funkcji uruchamia element grzewczy górny i dolny, ciepło rozchodzi się z góry do dołu. Funkcja idealna do pieczenia mięs, ryb, chleba, pizzy, ciast.

Prostokąt z jedną pogrubioną, czarną kreską w górnej części prostokąta - PRZYRUMIENIANIE Z GRZAŁKĄ GÓRNĄ

Przekręcić pokrętło wyboru funkcji na pozycję z symbolem prostokąta z jedną pogrubioną, czarną kreską w górnej części prostokąta, ustawić pokrętło termostatu na maksymalną temperaturę. Wybór tej funkcji uruchamia element grzewczy górny, ciepło zostaje bezpośrednio doprowadzone do potrawy. Funkcja idealna do delikatnego przyrumienienia potrawy.

Prostokąt z jedną pogrubioną, czarną kreską w dolnej części prostokąta - PIECZENIE PRZY UŻYCIU GRZAŁKI DOLNEJ

Przekręcić pokrętło wyboru funkcji na pozycję z symbolem prostokąta z jedną pogrubioną, czarną kreską w dolnej części prostokąta, ustawić pokrętło termostatu na wybraną temperaturę. Odczekać 10 minut przed włożeniem potrawy do piekarnika. Wybór tej funkcji uruchamia element grzewczy dolny. Funkcja w szczególności przydatna do potraw, które potrzebują średnich temperatur pieczenia np. ciasta z owocami, z marmoladą, z serem, lub do podgrzewania potraw gotowych.

Prostokąt z dwoma pogrubionymi, czarnymi kreskami, jedna kreska znajduje się na dole prostokąta, druga u góry prostokąta oraz z małym wiatrakiem w centralnej części prostokąta - PIECZENIE TRADYCYJNE Z TERMOOBIEGIEM

Przekręcić pokrętło wyboru funkcji na pozycję z symbolem prostokąta z dwoma pogrubionymi, czarnymi kreskami, jedna kreska znajduje się na dole prostokąta, druga u góry prostokąta oraz z małym wiatrakiem w centralnej części prostokąta, ustawić pokrętło termostatu na wybraną temperaturę. Jeżeli chcemy dokonać podgrzania wstępnego, należy po uruchomieniu odczekać z wkładaniem produktów do piekarnika, aż do momentu uzyskania żądanej temperatury. Wybór tej funkcji uruchamia element grzewczy górny i dolny, ciepło zostaje rozprowadzone po komorze za pomocą wentylatora. Funkcja idealna do szybkiego i jednolitego pieczenia na kilku poziomach jednocześnie.

Prostokąt z jedną pogrubioną, czarną kreską na dole prostokąta i wiatrakiem w centralnej części prostokąta - ROZMRAŻANIE I PODGRZEWANIE CIEPŁYM POWIETRZEM

Przekręcić pokrętło wyboru funkcji na pozycję z symbolem prostokąta z jedną pogrubioną, czarną kreską na dole prostokąta i wiatrakiem w centralnej części prostokąta, ustawić pokrętło termostatu na wybraną temperaturę i włożyć jedzenie do środka. Wybór tej funkcji uruchamia element grzewczy dolny, ciepło po komorze zostaje rozprowadzone przy pomocy wentylatora. Funkcja idealna do rozmrażania i podgrzewania produktów już gotowych.

Prostokąt z wiatrakiem w kółku - PIECZENIE Z TERMOOBIEGIEM I GRZAŁKĄ TYLNĄ

Przekręcić pokrętło wyboru funkcji na pozycję z symbolem prostokąta z wiatrakiem w kółku, ustawić pokrętło termostatu na wybraną temperaturę i włożyć jedzenie do środka. Jeżeli chcemy dokonać podgrzania wstępnego, należy po uruchomieniu odczekać z wkładaniem produktów do piekarnika, aż do momentu zgaśnięcia diody kontrolnej termostatu koloru żółtego. Wybór tej funkcji uruchamia element grzewczy tylny, ciepło po komorze zostaje rozprowadzone przy pomocy wentylatora. Funkcja idealna do szybkiego i jednolitego pieczenia na kilku poziomach jednocześnie.

Prostokąt ze szlaczkiem w górnej części prostokąta - PIECZENIE-GRILL

Przekręcić pokrętło wyboru funkcji na pozycję z symbolem prostokąta ze szlaczkiem w górnej części prostokąta, ustawić pokrętło termostatu na temperaturę przedstawioną w punkcie 3.5 Wybór tej funkcji włącza grzałkę górną środkową. Funkcja ta może być używana jako grill lub jako opiekacz produktów już gotowych. Należy zawsze używać brytfanny na spływający tłuszcz podczas używania grilla.

Prostokąt ze szlaczkiem w górnej części prostokąta oraz z widełkami w centralnej części prostokąta - PIECZENIE-GRILL

Przekręcić pokrętło wyboru funkcji na pozycję z symbolem prostokąta ze szlaczkiem w górnej części prostokąta oraz z widełkami w centralnej części prostokąta, ustawić pokrętło termostatu na temperaturę przedstawioną w tabeli w punkcie 3.4 Wybór tej funkcji uruchamia element grzewczy górny środkowy. Funkcja ta może być używana jako grill lub jako opiekacz produktów już gotowych. Należy zawsze używać brytfanny na spływający tłuszcz podczas używania grilla.

Prostokąt ze szlaczkiem w górnej części prostokąta oraz z wiatrakiem w centralnej części prostokąta - GRILLOWANIE Z TERMOOBIEGIEM

Przekręcić pokrętło wyboru funkcji na pozycję z symbolem prostokąta ze szlaczkiem w górnej części prostokąta oraz z wiatrakiem w centralnej części prostokąta, ustawić pokrętło termostatu na temperaturę przedstawioną w tabeli w punkcie 3.5 Wybór tej funkcji uruchamia element grzewczy górny centralny, ciepło zostaje rozprowadzone po komorze za pomocą wentylatora. Oprócz grillowania, funkcja przydatna do pieczenia w niższych temperaturach. Należy używać zawsze brytfanki zbierającej ściekający tłuszcz podczas używania grilla.

Prostokąt z jedną pogrubioną, czarną kreską w dolnej części prostokąta oraz wiatrakiem w kółku w centralnej części prostokąta - PIECZENIE PIZZY

Przekręcić pokrętło wyboru funkcji na pozycję z symbolem prostokąta z jedną pogrubioną, czarną kreską w dolnej części prostokąta oraz wiatrakiem w kółku w centralnej części prostokąta, ustawić pokrętło termostatu na temperaturę przedstawioną w tabeli w punkcie 3.4 Jeżeli chcemy dokonać podgrzania wstępnego, należy po uruchomieniu odczekać z wkładaniem produktów do piekarnika, aż do momentu zgaśnięcia diody kontrolnej termostatu koloru żółtego. Wybór tej funkcji uruchamia element grzewczy dolny i tylny, ciepło po komorze zostaje rozprowadzone przy pomocy wentylatora. Funkcja idealna do pieczenia pizzy.

3.3 PRAKTYCZNE PORADYPRAKTYCZNE PORADY

Ciasta i chleb:

- Przed rozpoczęciem pieczenia ciast lub chleba, radzimy rozgrzać wstępnie piekarnik przez przynajmniej 15 min.

- Podczas pieczenia drzwiczki piekarnika muszą być zamknięte, aby zapobiec dostaniu się zimnego powietrza do środka, co przeszkadza w wyrośnięciu ciasta.

- Po zakończeniu pieczenia, należy pozostawić ciasto w wyłączonym piekarniku przez około 10 min.

- Nie należy używać brytfanek z wyposażenia piekarnika bezpośrednio do pieczenia ciast.

- Jak ustalić czy ciasto jest już upieczone? Około 5 min przed końcem pieczenia, należy włożyć w ciasto drewniany suchy patyczek. Jeżeli po wyjęciu patyczek będzie czysty - ciasto jest już gotowe.

- "Jeżeli ciasto opada" - następnym razem 'radzimy użyć mniej proszku do pieczenia lub obniżyć temperaturę pieczenia o 10°C.

- "Jeżeli ciasto jest za suche " - za pomocą wykałaczki należy zrobić otworki w cieście, wkroplić przez otworki odrobinę soku owocowego. Na przyszłość radzimy zwiększyć temperaturę pieczenia o 10°C i skrócić czas pieczenia.

- "Jeżeli ciasto jest zbyt ciemne z wierzchu" - następnym razem radzimy ustawić brytfankę z ciastem na niższym poziomie, zmniejszyć temperaturę pieczenia oraz wydłużyć czas pieczenia.

- "Jeżeli ciasto spaliło się z wierzchu" - odciąć spaloną część, a następnie pokryć polewą z cukru, marmolady, śmietany itp.

- "Jeżeli ciasto jest zbyt ciemne na spodzie" - następnym razem radzimy ustawić brytfankę z ciastem na wyższym poziomie, zmniejszyć temperaturę pieczenia.

- "Jeżeli ciasto jest upieczone z wierzchu a w środku surowe " - następnym razem radzimy użyć mniej proszku do pieczenia lub obniżyć temperaturę pieczenia a wydłużyć jego czas.

- "Jeżeli ciasto nie odchodzi od brytfanki " - Odciąć za pomocą noża ciasto od brytfanki, obłożyć ciasto wilgotną ściereczką. Na przyszłość radzimy dobrze wysmarować masłem i obsypać bułką tartą lub używać papieru do pieczenia.

Dania:

- Jeżeli czas pieczenia potraw przekracza 40 min, radzimy wyłączyć piekarnik na 10 minut przed końcem pieczenia wykorzystując otrzymane ciepło.

- Mięso będzie bardziej soczyste, gdy pieczenie następuje w zamkniętym naczyniu, natomiast osiągnie ładniejszy złoty kolor gdy naczynie będzie odkryte.

- Białe mięso, drób i ryby piecze się z reguły w temperaturach średnich (niższych od 200°C).

- Pieczenie mięs czerwonych „na krwisto" wymaga temperatury wysokiej (powyżej 200°C) i krótkiego czasu.

- Jeśli mięso jest zbyt twarde następnym razem należy je pozostawić dłużej "do skruszenia".

- W przypadku zbyt dużego spieczenia mięsa z wierzchu lub na spodzie, należy przestawić brytfankę odpowiednio na niższy lub wyższy poziom.

- Mięso jest niedopieczone - należy pokroić mięso w piastry, oblać sosem i pozostawić w piekarniku do końca czasu pieczenia.

Grille:

- Wysmarować dobrze olejem (tłuszczem) oraz przyprawić produkty przed rozpoczęciem grillowania.

- Używać zawsze brytfanek pod grill, aby sos wydzielany podczas pieczenia spływał bezpośrednio na brytfanki. Należy także wlać do niej trochę wody, co powoduje, że tłuszcz się nie pali i nie wydziela przykrych zapachów.

- Obracać mięso w trakcie pieczenia.

- W przypadku tłustego drobiu ( gęsi ), po około 1 godzinie podziurawić skórę na wysokości powyżej skrzydeł, aby tłuszcz mógł swobodnie spłynąć.

Aluminium jest materiałem, który łatwo koroduje jeśli pozostaje w bezpośrednim kontakcie z kwasami organicznymi, obecnymi w żywności lub w dodatkach, które się podaje podczas pieczenia ( np. ocet, cytryna...). Ponadto zaleca się nigdy nie kłaść produktów do pieczenia bezpośrednio na akcesoriach z aluminium lub pokrytych warstwą aluminiową, ale używać zawsze papieru do pieczenia.

3.4 TABELA PIECZENIATABELA PIECZENIA — PIEKARNIK

MIĘSO:

Cielęcina 1 kg 1 brytfanka lub foremka 2 lub 3 poziom prowadnicy (od dołu) Piekarnik z naturalnym obiegiem powietrza: Temperatura: 200-220°C Czas pieczenia: 100-90 minut Piekarnik z termoobiegiem: Temperatura: 200-220°C Czas pieczenia: 100-90 minut

Wieprzowina 1 kg 1 brytfanka lub foremka 2 lub 3 poziom prowadnicy (od dołu) Piekarnik z naturalnym obiegiem powietrza: Temperatura: 200-220°C Czas pieczenia: 120-100 minut Piekarnik z termoobiegiem: Temperatura: 200-220°C Czas pieczenia: 120-100 minut

Roastbeef 1.15 kg 1 brytfanka lub foremka 1 lub 2 poziom prowadnicy (od dołu) Piekarnik z naturalnym obiegiem powietrza: Temperatura: 220°C Czas pieczenia: 60 minut

Baranina 2 kg 1 brytfanka lub foremka 1 lub 2 poziom prowadnicy (od dołu) Piekarnik z naturalnym obiegiem powietrza: Temperatura: 230°C Czas pieczenia: 165 minut

DRÓB:

Kurczak 1 kg 1 brytfanka lub foremka 2 lub 3 poziom prowadnicy (od dołu) Piekarnik z naturalnym obiegiem powietrza: Temperatura: 200-220°C Czas pieczenia: 100-90 minut

Cielęcina 6 kg 1 brytfanka lub foremka 2 lub 3 poziom prowadnicy (od dołu) Piekarnik z naturalnym obiegiem powietrza: Temperatura: 200-220°C Czas pieczenia: 150 minut

Kaczka -1.5 kg 1 brytfanka lub foremka 2 lub 3 poziom prowadnicy (od dołu) Piekarnik z termoobiegiem: Temperatura: 200-220°C Czas pieczenia: 150-120 minut

RYBY:

Ryba 1 kg 1 brytfanka lub foremka 2 lub 3 poziom prowadnicy (od dołu) Piekarnik z naturalnym obiegiem powietrza: Temperatura: 200°C Czas pieczenia: 30-35 minut

PIZZA (w funkcję pieczenia PIZZA wyposażony jest tylko piekarnik HE 105 X) (prostokąt z wiatrakiem w kółku)

1 kg 1 brytfanka lub foremka 2 lub 3 poziom prowadnicy (od dołu) Piekarnik z termoobiegiem: Temperatura: 220°C Czas pieczenia: 20 minut

1 kg 1 brytfanka lub foremka 2 lub 3 poziom prowadnicy (od dołu) Piekarnik z naturalnym obiegiem powietrza: Temperatura: 225°C Max Czas pieczenia: 25-30 minut

1 x 2 kg 2 brytfanki lub foremki 1 i 4 lub 1 i 5 poziom prowadnicy (od dołu) Piekarnik z termoobiegiem: Temperatura: 200-220°C Czas pieczenia: 25-35 minut

CHLEB:

1 kg 1 brytfanka lub foremka 2 lub 3 poziom prowadnicy (od dołu) Piekarnik z naturalnym obiegiem powietrza: Temperatura: 200-220°C Czas pieczenia: 27-20 minut

CIASTECZKA:

Biszkopty 1 brytfanka lub foremka 3 poziom prowadnicy (od dołu) Piekarnik z naturalnym obiegiem powietrza: Temperatura: 180°C Czas pieczenia: 20-25 minut Piekarnik z termoobiegiem: Temperatura: 190°C Czas pieczenia: 15 minut

Biszkopty 2 brytfanki lub foremki 1 i 4 poziom prowadnicy (od dołu) Piekarnik z termoobiegiem: Temperatura: 170-190°C Czas pieczenia: 18-15 minut

Biszkopty kokosowe 2 brytfanki lub foremki 1 i 4 poziom prowadnicy (od dołu) Piekarnik z termoobiegiem: Temperatura: 170-190°C Czas pieczenia: 25-20 minut

Biszkopty cytrynowe 2 brytfanki lub foremki 1 i 4 poziom prowadnicy (od dołu) Piekarnik z termoobiegiem: Temperatura: 170-190°C Czas pieczenia: 27-23 minuty

CIASTA:

Z owocami 2 lub 3 brytfanki lub foremki 1 poziom prowadnicy (od dołu) Piekarnik z naturalnym obiegiem powietrza: Temperatura: 180-190°C Czas pieczenia: 60-50 minut Piekarnik z termoobiegiem: Temperatura: 190-200°C Czas pieczenia: 50-40 minut

Z czekoladą 2 lub 3 brytfanki lub foremki 1 poziom prowadnicy (od dołu) Piekarnik z naturalnym obiegiem powietrza: Temperatura: 180-190°C Czas pieczenia: 60-50 minut Piekarnik z termoobiegiem: Temperatura: 190-200°C Czas pieczenia: 50-40 minut

Wartości przedstawione w powyższej tabeli (temperatury i czasy pieczenia) są zmienne w zależności od przyzwyczajeń kulinarnych.

3.5 TABELA PIECZENIA - GRILLMIĘSA:

Żeberka 0,50 kg 2 sztuki 5 lub 6 poziom prowadnicy (od dołu) Piekarnik z naturalnym obiegiem powietrza: Temperatura: 225°C -Max Czas pieczenia: 1 strona 12-15 minut 2 strona 12-15 minut Piekarnik z termoobiegiem: Temperatura: 200°C Czas pieczenia: 1 strona 15 minut 2 strona 10 minut

Befsztyk 0,15 kg 1 lub 2 sztuki 6 poziom prowadnicy (od dołu) Piekarnik z naturalnym obiegiem powietrza: Temperatura: 220-225°C Czas pieczenia: 1 strona 5 minut 2 strona 5 minut

Kurczak 1 kg 5 poziom prowadnicy (od dołu) Piekarnik z naturalnym obiegiem powietrza: Temperatura: 225°C Czas pieczenia: 1 strona 20 minut 2 strona 20 minut

RYBY:

Pstrąg 0,42 kg 2 sztuki 5 poziom prowadnicy (od dołu) Piekarnik z termoobiegiem: Temperatura: 200°C Czas pieczenia: 1 strona 10 minut 2 strona 10 minut

Sola 0,20 kg 2 sztuki 5 lub 6 poziom prowadnicy (od dołu) Piekarnik z termoobiegiem: Temperatura: 200°C Czas pieczenia: 1 strona 8-9 minut 2 strona 8-9 minut

Wartości podane w tabelach (temperatury i czasy pieczenia) są orientacyjne i w zależności od przyzwyczajeń kulinarnych mogą się zmieniać. Zwłaszcza w przypadku pieczenia mięs na grillu wartości te są uzależnione od grubości kawałków i osobistych gustów.

3.6 CZYSZCZENIE I KONSERWACJACZYSZCZENIE

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności czyszczących, należy bezwzględnie odłączyć urządzenie od sieci zasilającej. UWAGA: Do czyszczenia nie należy używać urządzeń parowych.

CZĘŚCI ZEWNĘTRZNE

Mycie: wodą z dodatkiem detergentów. Nie wolno używać detergentów powodujących zarysowania.

CZĘŚCI WEWNĘTRZNE

Zalecane jest czyszczenie piekarnika po każdym użytkowaniu.

Mycie - czynności czyszczące należy przeprowadzać na ciepłym piekarniku. Myć wodą z dodatkiem delikatnych detergentów. Po umyciu piekarnik należy dokładnie wysuszyć. Należy też zawsze dokładnie umyć wszystkie używane akcesoria.

Nie czyścić nigdy grzałek i elementów termostatu detergentami na bazie kwasów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w skutek błędnej konserwacji.

USZCZELNIENIE DRZWICZEK PIEKARNIKA

Uszczelnienie piekarnika gwarantuje dobre funkcjonowanie oraz trzymanie ciepła. Nie wolno czyścić go przy pomocy przedmiotów i detergentów rysujących. Należy koniecznie wykonywać okresowe przeglądy.

Jeżeli nastąpiło stwardnienie lub uszkodzenie uszczelki prosimy o zgłoszenie się do autoryzowanego serwisu w celu dokonania wymiany i nie używanie piekarnika dopóki nie zostanie on naprawiony.

BOCZNE DRABINKI PIEKARNIKA

W celu dokładniejszego wyczyszczenia bocznych rusztów, mogą one zostać wyciągnięte w następujący sposób:

1. Nacisnąć palcem ostatni ruszt w celu odczepienia go od bolca mocującego.

2. Ponieść go do góry i wyciągnąć ruszty.

Aby zamontować je z powrotem należy wykonać te same czynność w odwrotnej kolejności.

WYMIANA ŻARÓWKI W PIEKARNIKU

W przypadku konieczności wymiany jednej lub dwóch żarówek w oświetleniu piekarnika, należy pamiętać iż powinny one spełniać następujące wymogi: 15W - 230 V - 50Hz - E14 oraz być wytrzymałe na ciepło (300°C).

Mocowanie żarówki - zdjąć klosz ochronny oprawki podważając go lekko śrubokrętem pomiędzy kloszem a ścianką piekarnika, wymienić żarówkę na nową, zamontować ochronę pamiętając, aby blokady weszły w języczki blokujące. UWAGA: Piekarniki serii HD i HE posiadają podwójne oświetlenie.

UWAGA!! Przed wymianą żarówki należy odłączyć urządzenie od zasilania.

EASY SLIDE (dot. piekarników HD i HE)

Zaletą naszych piekarników jest możliwość łatwego wyciągnięcia (bez potrzeby wzywania wykwalifikowanej osoby) wewnętrznych szyb drzwiczek piekarnika w celu dokładnego wyczyszczenia. Wystarczy otworzyć drzwiczki i wyciągnąć stelaż, na którym jest umocowane szkło

UWAGA: Kiedy szkło jest już wyciągnięte, siła zawiasów może spowodować zamknięcie się drzwi.

4. CO ROBIĆ JEŚLI....Niektóre problemy mogą być usunięte bez interwencji serwisanta.

PROBLEM

Piekarnik nie funkcjonuje

ROZWIĄZANIE

- Prosimy sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do sieci zasilającej.

- Prosimy o skontrolowanie czy pokrętła są prawidłowo ustawione oraz czy programator oraz licznik czasowy ustawione są na sterowanie ręczne.

- Prosimy o skontrolowanie zabezpieczeń instalacji elektrycznej. Jeżeli wina leży po stronie instalacji, prosimy o kontakt z elektrykiem.

PROBLEM

Podczas użytkowania nie włącza się lampka termostatu

ROZWIĄZANIE

- Przekręcić pokrętło termostatu na niższą temperaturę.

- Zmienić wybraną funkcję pieczenia na inną.

PROBLEM

Nie włącza się światło wewnętrzne piekarnika

ROZWIĄZANIE

- Zmienić wybraną funkcję pieczenia na inną.

- Sprawdzić czy lampka piekarnika jest dobrze wkręcona.

- Wymienić lampkę na inną śledząc podane instrukcje

5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNAWymiary minimalne piekarnika

Wymiary piekarnika z termoobiegiem

wysokość mm 570

szerokość mm 560

głębokość mm 550

pojemność dm3 51

Moc elementów elektrycznych

Opis i dane nominalne

Grzałka dolna 170 + 800 W

Grzałka górna piekarnik-grill 800 + 1800 W

Grzałka tylna 2000 W

Grzałka grilla 1800 W

Światło piekarnika 15 W - E14 - T300

Wentylator 18.22 W

Silnik wentylatora 25.29 W

Przewód zasilania H05 RR-F 3 x 1.5mm2

6. INSTRUKCJE DLA INSTALATORA6.1 INFORMACJE TECHNICZNEInstalacja oraz serwis opisane w poniższym rozdziale muszą być bezwzględnie wykonywane przez autoryzowany serwis. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej instalacji.

- Po wypakowaniu urządzenia prosimy upewnić się czy posiadacie Państwo wszystkie elementy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy nie używać piekarnika oraz zgłosić się do autoryzowanego serwisu.

- Niektóre elementy piekarnika montuje się w zabezpieczeniu z cienkiej folii poliuretanowej, które muszą zostać zdjęte przed użytkowaniem piekarnika. Do zdjęcia elementów zabezpieczających radzimy używać nożyka, przecinając zabezpieczenie lub rozerwać zabezpieczenie szpilką.

- Nie przemieszczać piekarnika za pomocą rączki drzwiczek.

- Meble umiejscowione w pobliżu piekarnika oraz szafka, w którą piekarnik został wbudowany muszą być wytrzymałe na wysokie temperatury nie niższe niż 65K.

- Klej użyty do łączenia blatu kuchennego z szafkami musi być wytrzymały na temperatury nie niższe niż 150°C.

Elementy opakowania (karton, woreczki plastikowe, styropian, gwoździe...) należy przechowywać z dala od dzieci, ponieważ mogą być one źródłem niebezpieczeństwa.

Zgodnie z ochroną środowiska, wszystkie materiały użyte do opakowania są ekologiczne i nadające się do recyklingu (kawałki drewna nie zostały poddane obróbce chemicznej). Kartony są od 80% do 100% z papieru recyklowanego. Worki są zrobione z polietylenu (PE), taśmy z polipropylenu (PP) a osłony ze styropianu (PS) bez chlorofluorowęglowodorów. W ramach utylizacji odpadów, opakowanie powinno zostać oddane sprzedawcy, u którego został zakupiony produkt lub zaniesione w miejsce zbiórki odpadów. O taki adres należy się pytać administracji urzędu miejskiego.

WSKAZÓWKI

- Ściany otaczające i przyległe do urządzenia muszą być odporne na przegrzanie do 65K.

- Klej, który łączy płytę laminowaną z zabudową musi być odporny na temperaturę nie niższą niż 150°C w celu uniknięcia problemu odklejania.

6.2 INSTALACJA PIEKARNIKAPiekarnik można zamontować w szafce stojącej lub pod blatem kuchennym.

Aby zapewnić odpowiednia wentylację urządzenia należy usunąć tylną ściankę z zabudowy szafki lub wykonać otwór w tylnej części kuchenki, w górnej płycie.

Włożyć do otworu szafki piekarnik i przymocować go za pomocą śrub przy drzwiczkach piekarnika.

Piekarnik należy umieścić na płycie, która utrzyma jego ciężar, zamocowanie przy użyciu śrub jest konieczne, ponieważ eliminuje ewentualne wysunięcie się z zabudowy.

6.3 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNEPodłączenie elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.

Przed wykonaniem podłączenia należy sprawdzić, czy:

- Moc elektryczna instalacji i gniazdek prądowych odpowiada mocy określonej na etykiecie znamionowej piekarnika znajdującej się na bocznej ściance urządzenia i w instrukcji obsługi.

- Gniazdko i instalacja są wyposażone w uziemienie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania tych zaleceń.

- Gniazdko jak i wyłącznik wielobiegunowy są łatwo dostępne po zainstalowaniu urządzenia.

Gdy podłączenie do sieci elektrycznej jest wykonane poprzez gniazdko:

- W przypadku modeli bez wtyczki należy zamontować na kablu zasilającym wtyczkę znormalizowaną, odpowiednią do obciążenia wskazanego na etykiecie znamionowej. Podłączyć przewody przestrzegając poniższych wskazówek i pozostawiając przewód uziemiony dłuższy od przewodów fazowych:

litera L (faza) = przewód koloru brązowego

litera N (neutralny) = przewód koloru niebieskiego

symbol (uziemienie) = przewód koloru zielono-żółtego

- Kabel zasilania musi przebiegać w taki sposób, aby w żadnym punkcie nie nagrzał się do temperatury 75°C.

- Do podłączenia nie używać przedłużaczy, adapterów lub rozdzielaczy, ponieważ mogą być przyczyną błędnego połączenia, a w konsekwencji niebezpiecznego przegrzania.

Gdy podłączenie do sieci elektrycznej jest bezpośrednie:

- Wstawić między urządzenie i samą sieć wyłącznik wielobiegunowy charakteryzujący się minimalną odległością pomiędzy stykami równą 3 mm, odpowiednio dostosowany do obciążenia. Pamiętać, aby kabel uziemiający nie został przerwany przez przełącznik.

6.4 KONSERWACJAPrzed wykonaniem jakiejkolwiek czynności zaleca się odłączenie urządzenia od źródła prądu.

WYMIANA ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH

- W celu wymiany żarówki, patrz instrukcje wyżej.

- Aby dostać się do innych elementów elektrycznych należy wyciągnąć piekarnik z wnęki, odkręcając odpowiednie śruby przy drzwiczkach piekarnika. Po wyciągnięciu piekarnika jest bezpośredni dostęp do skrzynki zaciskowej w tylnej części piekarnika, w prawym dolnym rogu.

- W przypadku wymiany kabla zasilania pozostawić przewód uziemiony dłuższy od przewodów fazowych i należy przestrzegać wskazówek podanych w paragrafie "PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE".

- Zdjąć tylne zabezpieczenie w celu dostania się do motoreduktora, grzałek i ogranicznika temperatury.

- W celu wymiany oprawki, usunąć zabezpieczenie w tylnej części piekarnika, w górnej płycie i zabezpieczenie boczne, a następnie śrubokrętem przesunąć dwa kliny blokujące i wyciągnąć oprawkę do wnętrza piekarnika.

- Aby wymienić termostat, przełącznik i elektroniczny programator, wyciągnąć obudowę ochronną. Usunąć pokrętła, a następnie odkręcić śruby i wyciągnąć elementy do wymiany.